Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การประชุม​สาย

background image

การประชุมสาย
โทรศัพท ์ของคุณสนับสนุนการประชุมสายระหว่างผู้ติดต่อ 2 คนขึ้นไป จํานวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมสามารถ

แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรก

2. ในการโทรหาผู้ติดต่อรายอื่น ให้แตะ เพิ่มสาย

3. เมื่อมีผู้รับสายใหม่แล้ว ให้แตะ รวมสาย

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

58

background image

ในการเพิ่มผู้ติดต่อรายอื่น ให้แตะ เพิ่มสาย อีกครั้ง
การสนทนาส่วนตัวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

แตะ ส่วนตัว และชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท ์ของบุคคลนั้น โทรศัพท ์จะพักสายการประชุมในเครื่องของคุณไว้ ผู้

เข้าร่วมรายอื่นยังสามารถทําการประชุมต่อได้
ในการกลับไปยังการประชุมสาย ให้แตะ รวมสาย

การโอนสายไปที่โทรศัพท ์เครื่องอื่น
เมื่อคุณทราบว่าคุณไม่สามารถรับสายได้ คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขโทรศัพท ์อื่นได้
หากต้องการทราบถึงความพร ้อมให้บริการของคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > Extras > บริการเครือข่าย

2. หากคุณมีโทรศัพท ์แบบสองซิม ให้แตะ SIM 1 หรือ SIM 2 โทรศัพท ์บางรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สําหรับ

ข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

3. เปลี่ยนการตั้งค่าภายใน โอนสาย
คุณสามารถโอนสายแยกกันตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อคุณไม่สามารถรับสายหรือเมื่อคุณติดสายอยู่ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับโทรศัพท ์ของคุณ

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบว่าการโอนสายมีการใช ้งานอยู่หรือไม่ ให้มองหาไอคอน ที่ด้านบนของหน้า

จอ
เคล็ดลับ: หากคุณมีโทรศัพท ์แบบสองซิม คุณสามารถโอนสายจากซิมหนึ่งไปยังอีกซิมหนึ่งได้ เมื่อมีผู้โทร

เข้ามาที่ซิมหนึ่งในขณะที่คุณติดสายอยู่กับอีกซิมหนึ่ง คุณสามารถจัดการการโทรจากทั้งสองซิมได้เช่น

เดียวกันกับที่ทําบนซิมเดียว แตะ การตั้งค่าทั้งหมด > Extras > ไปที่การตั้งค่า Smart dual

SIM > และตัวเลือกที่คุณต้องการ