Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การเชื่อม​ต่ออุปกรณ์​เสริม Bluetooth ด้วย NFC

background image

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth ด้วย NFC
มือของคุณไม่ว่างใช่ไหม ใช ้ชุดหูฟัง หรือลองฟังเพลงโดยใช ้ลําโพงไร ้สายสิ สิ่งที่คุณต้องทํา คือ เพียงแค่แตะ

อุปกรณ์เสริมที่ใช ้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท ์ของคุณ
NFC ไม่ได้รองรับในโทรศัพท ์บางรุ่น สําหรับข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures
แตะพื้นที่ NFC ของอุปกรณ์เสริมกับพื้นที่ NFC ของโทรศัพท ์ของคุณ และปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบน

หน้าจอ
อุปกรณ์เสริมมีจําหน่ายแยกต่างหาก อุปกรณ์เสริมที่มีจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
การหยุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

แตะพื้นที่ NFC ของอุปกรณ์เสริมอีกครั้ง
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช ้ของอุปกรณ์เสริมดังกล่าว

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

108