Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การตั้ง​ค่าโทรศัพท์​ให้เป็น​โหมดขับ​รถ

background image

ภาพถ่ายจะถูกบันทึกไว้ในแอพ ภาพถ่าย

การตั้งค่าโทรศัพท ์ให้เป็นโหมดขับรถ
โหมดขับขี่จะช่วยลดสิ่งที่ทําให้คุณไขว้เขวขณะขับรถเพื่อให้คุณมีสมาธิในการเดินทาง
1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > ระบบ > โหมดขับขี่ > ถัดไป

2. หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท ์ให้เพิกเฉยต่อการโทรเข้า ให้เปลี่ยน ไม่ร ับสาย เป็น เปิด หากต้องการตั้งค่า

โทรศัพท ์ให้เพิกเฉยต่อข้อความ ให้เปลี่ยน ไม่ร ับข้อความ เป็น เปิด

3. แตะ ถัดไป

4. หากต้องการส่งข้อความถึงผู้ที่โทรหรือส่งข้อความมาโดยอัตโนมัติเพื่อบอกว่าทําไมคุณจึงไม่สามารถรับสายได้

ให้เปลี่ยน ตอบกลับสายโทรเข้าด้วยข้อความ, ตอบกลับข้อความด้วยข้อความ หรือทั้งสองเป็น เปิด

ในการแก้ไขข้อความ ให้แตะที่กล่องข้อความ

5. แตะ ถัดไป > เพิ่มอุปกรณ์ แล้วแตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไว้กับโทรศัพท ์ขณะขับรถ อย่างเช่นชุด

หูฟัง
โหมดขับรถจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อโทรศัพท ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เพิ่มไว้