Microsoft Lumia 650 Dual SIM - จัดเก็บ​ภาพถ่าย​และวิดีโอ​ลงในการ์ด​หน่วย​ความจำ

background image

จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอลงในการ ์ดหน่วยความจํา
หากมีการ ์ดหน่วยความจําในโทรศัพท ์ของคุณ และหน่วยความจําในเครื่องเต็มแล้ว ให้จัดเก็บภาพถ่ายที่ถ่าย

และวิดีโอที่บันทึกไว้ลงในการ ์ดหน่วยความจํา
เพื่อให้ได้วิดีโอคุณภาพเยี่ยม ให้บันทึกวิดีโอลงในหน่วยความจําโทรศัพท ์ของคุณ หากคุณบันทึกวิดีโอลงในการ ์ด

หน่วยความจํา ขอแนะนําให้คุณใช ้การ ์ด microSD ความจุ 4-128GB ที่ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วจากผู้ผลิตที่

เป็นที่รู ้จัก โทรศัพท ์บางรุ่นไม่สนับสนุนการ ์ดหน่วยความจํา สําหรับข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
1. แตะ ที่เก็บข้อมูล

2. สลับ จัดเก็บภาพถ่ายใหม่ใน ไปที่ SD Card
ภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายต่อจากนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในการ ์ดหน่วยความจํา
โปรดใช ้การ ์ดหน่วยความจําที่ใช ้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสําหรับใช ้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ ์ดที่ไม่

สามารถใช ้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ ์ดและโทรศัพท ์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ใน

การ ์ดอีกด้วย

เคล็ดลับ: ในการย้ายภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณได้บันทึกก่อนหน้าไปยังการ ์ดหน่วยความจํา ให้แตะ File

Explorer