Microsoft Lumia 650 Dual SIM - เลือก​การปรับ​แสงที่​ดีที่สุด​ด้วยการ​ถ่ายภาพ​คร่อม

background image

เลือกการปร ับแสงที่ดีที่สุดด้วยการถ่ายภาพคร่อม
หากสภาพแสงมีความท้าทายมาก คุณสามารถใช ้โหมดถ่ายภาพคร่อมเพื่อบันทึกภาพถ่ายหลายภาพพร ้อมๆ กัน

ด้วยการตั้งค่ารูรับแสงที่ต่างกัน จากนั้นคุณจึงเลือกภาพภ่ายที่ดีที่สุดจากทั้งหมด
เมื่อมีการใช ้งานการถ่ายภาพคร่อม กล้องจะบันทึกภาพถ่ายหลายภาพในครั้งเดียว โดยบางภาพจะสว่างและบาง

ภาพจะมืดกว่า วิธีนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการบันทึกภาพถ่ายอันยอดเยี่ยมหากสภาพแสงมีความท้าทายในการถ่าย

ภาพ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องบันทึกภาพถ่ายจํานวนกี่ภาพ และใช ้ค่ารูรับแสงที่แตกต่างกันกี่ขั้นระหว่าง

แต่ละภาพที่บันทึก
1. แตะ กล้อง > > การจัดประเภท

2. ในการเลือกจํานวนภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายด้วยการถ่ายภาพคร่อม ให้แตะ จํานวนภาพที่จะถ่าย

3. ในการเลือกความแตกต่างของรูรับแสงสําหรับแต่ละภาพ ให้แตะ ช่วงการร ับแสง

4. แตะ
ภาพที่คุณถ่ายต่อจากนี้จะถูกบันทึกด้วยโหมดถ่ายภาพคร่อม
5. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ
กล้องจะทําการถ่ายภาพตามจํานวนที่เลือก ซึ่งจะถูกบันทึกแยกไว้ภายใน ภาพถ่าย
การสลับเป็นปิดโหมดถ่ายภาพคร่อม

แตะ กล้อง > > การจัดประเภท >