วิธีใช้ Microsoft Lumia 650 Dual SIM

background image

คู่มือผู้ใช้
Lumia ที่ใช้ Windows 10 Mobile

ฉบับที่ 1.1 TH

background image

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้นี้

คู่มือนี้เป็นคู่มือผู้ใช ้สําหรับซอฟต ์แวร ์ใหม่ของคุณ

ข้อสําคัญ: สําหรับข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการใช ้อุปกรณ์และแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย โปรดอ่าน “เพื่อ

ความปลอดภัยของคุณ” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์และความปลอดภัย” ในคู่มือผู้ใช ้ฉบับพิมพ ์

หรือคู่มือผู้ใช ้ในอุปกรณ์ หรือที่ www.microsoft.com/mobile/support ก่อนจะนําอุปกรณ์มาใช ้

หากต้องการดูวิธีเริ่มต้นใช ้งานอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช ้ฉบับพิมพ ์

หากต้องการดูคู่มือผู้ใช ้ออนไลน์ วิดีโอ ข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือผู้ใช ้ในภาษาอื่น และวิธีแก ้ไขปัญหา โปรดไปที่

support.microsoft.com และเรียกดูคําแนะนําสําหรับโทรศัพท ์ Windows
คุณสามารถดูวิดีโอสนับสนุนได้ที่ www.youtube.com/lumiasupport
นอกจากนี้ คู่มือผู้ใช ้นี้ยังมีอยู่ในโทรศัพท ์ของคุณด้วย ซึ่งจะติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลา และคุณสามารถเปิดดูเมื่อ

ต้องการได้ทันที ในการค้นหาคําตอบที่ตรงกับคําถามของคุณ และขอรับเคล็ดลับที่มีประโยชน์ ให้แตะ Lumia

วิธีใช้+เคล็ดลับ หากคุณยังไม่เคยใช ้ Lumia โปรดดูส่วนสําหรับผู้ใช ้ใหม่
สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับคําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft โปรดไปที่ aka.ms/privacy

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

2