Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Zmena hlasitosti

background image

Zmena hlasitosti
Ak dobre nepočujete zvonenie vášho telefónu v hlučnom prostredí alebo sú hovory príliš

hlasné, môžete podľa vašich preferencií zmeniť hlasitosť.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

27

background image

Použite tlačidlá hlasitosti na boku telefónu. Maximálna úroveň hlasitosti je 10.
V prípade, že máte pripojené slúchadlá, tlačidlá hlasitosti ovládajú súčasne hlasitosť zvonenia

a médií. Maximálna úroveň hlasitosti je 30.
Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť

zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate

externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením,

venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.
Zmena hlasitosti – médiá a aplikácie

Na zobrazenie stavového riadku hlasitosti stlačte tlačidlo hlasitosti na boku telefónu, ťuknite

na položku a ťuknutím na stĺpec hlasitosti médií a aplikácií nastavte hlasitosť na

požadovanú úroveň. Maximálna úroveň hlasitosti je 30.

Prepnutie do tichého režimu

Stlačte tlačidlo hlasitosti na boku telefónu, ťuknite na položku na stavovom riadku hlasitosti

a ťuknite na položku . Nastavením požadovanej úrovne hlasitosti na stavovom riadku

hlasitosti vypnete tichý režim.
Aktivovanie tichého režimu neovplyvňuje vaše budíky. Ak chcete oddychovať, uistite sa, že

nemáte nastavené žiadne nadchádzajúce budíky, prípadne si úplne vypnite telefón.

Tip: Nechcete mať telefón v tichom režime, ale momentálne nemôžete prijať hovor? Ak

chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti.

Zapnutie vibrovania

Ak chcete, aby telefón vibroval, stlačte tlačidlo hlasitosti na boku telefónu, ťuknite na položku

na stavovom riadku hlasitosti a ťuknite na položku Vibrovanie vypnuté. Vibrovanie

vypnete ťuknutím na položku Vibrovanie zapnuté.

Tip: Ak chcete zmeniť iné nastavenia zvuku, potiahnite prstom nadol z hornej časti

obrazovky a ťuknite na položku Všetky nastavenia > Prispôsobenie > Zvuky.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

28

background image

Tip: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť vibráciu tlačidiel Späť, Štart a Hľadať, potiahnite

prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky nastavenia >

Doplnky > Dotykové ovládanie a položku Vibrovať, keď sa dotknem navigačných

tlačidiel. zapnite alebo vypnite . Zmena nastavenia vibrovania pri prichádzajúcich

hovoroch neovplyvní vibrovanie tlačidiel.