Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Pridávanie jazyka na písanie

background image

Pridávanie jazyka na písanie
Ku klávesnici môžete pridať niekoľko jazykov pri písaní a počas písania medzi jazykmi

prepínať.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Čas a jazyk > Klávesnica > Pridať klávesnice.

2. Vyberte si jazyky, v ktorých chcete písať, a ťuknite na položku .

Tip: Ak chcete odstrániť predvolene nainštalovanú klávesnicu, ťuknite na jazyk, ktorý

nechcete používať, a podržte a potom ťuknite na položku odstrániť.
Tip: Ak chcete do svojho telefónu pridať jazyk, potiahnite prstom nadol z hornej časti

obrazovky a ťuknite na položku Všetky nastavenia > Čas a jazyk > Jazyk >

Pridať jazyky. Ak chcete jazyk odstrániť, ťuknite na požadovaný jazyk, podržte ho

a ťuknite na položku Odstrániť.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Potiahnite prstom doľava alebo doprava po medzerníku, kým sa nezobrazí jazyk, v ktorom

chcete písať. Rozloženie klávesnice a navrhované slová sa menia podľa vybraného jazyka.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

54