Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Pripojenie k sieti Wi-Fi

background image

Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet. K sieťam Wi-Fi sa môžete

pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

Telefón bude pravidelne vyhľadávať dostupné pripojenia a upozorňovať vás na ne.

Upozornenie sa na krátky čas zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete spravovať pripojenia

k sieti Wi-Fi, vyberte príslušné upozornenie.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Wi-Fi a podržte

na nej prst.

2. Prepnite položku Wi-Fi siete na možnosť Zapnuté .

3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.
Vaše pripojenie k sieti Wi-Fi je aktívne, keď sa v stavovom riadku v hornej časti obrazovky

zobrazuje ikona .

Tip: Ak chcete sledovať polohu, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, napríklad vnútri

budov alebo medzi vysokými budovami, zapnite sieť Wi-Fi. Zlepšuje presnosť polohy.
Upozornenie: Používanie siete Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ

je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150

– 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15

– 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

123

background image

Zatvorenie pripojenia

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku a podržte na nej prst.

Prepnite položku Wi-Fi siete na možnosť Vypnuté .

Tip: Telefón sa môže automaticky znova pripojiť k sieti Wi-Fi. Ak chcete zmeniť čas

automatického opätovného pripojenia alebo znova zapnúť sieť Wi-Fi manuálne, zmeňte

nastavenie položky Znova zapnúť Wi-Fi.