Microsoft Lumia 650 Dual SIM - בחירת המידע שהאפליקציות שלך יכולות לגשת אליו

background image

תויצקילפאהש

ךלש

תולוכי

תשגל

וילא

תויצקילפא

תומיוסמ

תולעופ

הרוצב

הבוט

רתוי

םא

ךתורשפאב

תשגל

עדימל

יטנוולר

ןופלטב

,

ןוגכ

עדימה

חולב

הנשה

ךלש

.

ךתורשפאב

עובקל

הזיאל

עדימ

תויצקילפאה

ךלש

םילוכי

תשגל

.

©

2016

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

126

background image

1

.

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

תויטרפ

.

2

.

שקה

לע

הנוכתה

,

רחבו

םא

רשפאל

תויצקילפאל

תשגל

הילא

.

םא

ליעפת

הרדגה

וז

,

לכות

ןיידע

עונמל

תויצקילפאמ

תויפיצפס

תשגל

הנוכתל

.

קנרא

שמתשה

ב

-

קנרא

ידכ

זכרל

תא

לכ

תוטיש

םולשתה

ךלש

םוקמב

דחא

.

תייגולונכט

NFC

הניא

תכמתנ

לכב

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

.

קנרא

אוה

קנרא

ילאוטריו

ןופלטב

.

ךתורשפאב

:

עצב

םימולשת

תרזעב

תונח

,

המגודל

,

תעב

תשיכר

םושיי

עוציב

תושיכר

ךותב

םושיי

תרזעב

םיסיטרכה

םירומשה

שמתשהל

םיסיטרכב

בש

קנרא

עוציבל

ימולשת

NFC

,

םא

קפס

תוריש

תשרה

ךלש

ךמות

תורשפאב

וז

.

תרימש

יסיטרכ

הנתמה

לש

Microsoft

ןופלטב

תרימש

יסיטרכ

היילעה

סוטמל

,

םיעצבמ

,

םיסיטרכ

דועו

1

.

ידכ

ליחתהל

שמתשהל

ב

-

קנרא

,

שקה

לע

קנרא

.

2

.

שקה

לע

,

דרוהו

תא

םושייה

התאש

שפחמ

.

הרעה

:

םימושיי

םיתורישו

לש

םיסיטרכ

וא

םולשת

םיקפוסמ

לע

-

ידי

דצ

-

ישילש

.

Microsoft

Mobile

הניא

תקפסמ

לכ

תוירחא

וא

תלטונ

תוירחא

יהשלכ

םימושייל

וא

םיתוריש

גוסמ

הז

,

ללוכ

הכימת

,

תוילנויצקנופ

,

עוציב

תואקסע

,

וא

לכ

ןדבוא

ךרע

יפסכ

.

ןכתיי

היהיש

ךילע

ןיקתהל

שדחמ

ליעפהלו

תא

םושייה

לש

םיסיטרכ

וא

םולשת

לש

דצ

-

ישילש

רחאל

ןוקית

ןקתהה

.

ןכתיי

היהיש

ךילע

ןיקתהל

שדחמ

ליעפהלו

תא

םיסיטרכה

תפסוהש

תאו

םושייה

לש

םיסיטרכ

וא

םולשת

לש

דצ

-

ישילש

רחאל

ןוקית

ןקתהה

.