Microsoft Lumia 650 Dual SIM - יצירת מסך התחלה בטוח ומהנה עבור ילדים

background image

תויצקילפאב

תומיוסמ

ילבמ

גואדל

וקחמיש

תועטב

תא

ראוד

הדובעה

,

ועצבי

תושיכר

תונווקמ

וא

ושעי

םירבד

םירחא

םניאש

םיכירצ

תושעל

.

בצה

תויצקילפא

םיקחשמו

םירחבנ

םיפדעומו

םיפסונ

םידליהש

ונהיי

םהמ

ךסמב

הלחתהה

םהלש

.

1

.

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

תונובשח

<

תניפ

םידליה

.

2

.

שקה

לע

אבה

,

רחב

תא

ןכותה

ובש

ךידלי

םילוכי

שמתשהל

עצבו

תא

תויחנהה

.

םא

ךנוצרב

אדוול

דליהש

ךלש

אל

לבקי

השיג

ךסמל

הלחתהה

ךלש

,

לכות

רידגהל

PIN

הסינכל

.

©

2016

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

38

background image

ןוויכמ

ש

-

Microsoft Edge

וניא

ןימז

ב

-

תניפ

םידליה

,

ךניא

ךירצ

גואדל

יבגל

ירתא

טנרטניאה

םהבש

ךידלי

םירקבמ

.

רבעמ

לא

ךסמ

הלחתהה

ךלש

ץחל

לע

שקמ

הלעפהה

/

יוביכ

םיימעפ

קלחהו

תא

עבצאה

הלעמל

ךסמב

הליענה

ךלש

.

םא

תרדגה

PIN

הסינכל

,

דלקה

ותוא

.

הרזח

לא

ךסמ

הלחתהה

לש

דליה

ךסמב

הליענה

ךלש

,

קלחה

תא

עבצאה

הלאמש

ךסמבו

הליענה

לש

דליה

,

קלחה

תא

עבצאה

הלעמל

.

יוביכ

ךסמ

הלחתהה

לש

דליה

ךסמב

הלחתהה

ךלש

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

וקלחמ

ןוילעה

לש

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

תונובשח

<

תניפ

םידליה

,

רבעהו

תא

תניפ

םידליה

בצמל

יובכ

.

המאתה

תישיא

לש

ילילצ

ןופלטה

הנש

תא

לילצ

העדוהה

ןופלטהש

ךלש

שמתשמ

וב

רובע

תוחיש

,

תועדוה

דועו

,

וא

ףסוה

םילילצ

ךלשמ

וא

תא

רישה

ףדעומה

ךילע

ףסואל

.

1

.

קלחה

תא

עבצא

שארמ

ךסמה

יפלכ

הטמ

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

המאתה

תישיא

<

םילילצ

<

.

2

.

ידכ

בישקהל

ןוטגנירל

ידכ

טילחהל

םא

אוה

אצומ

ןח

ךיניעב

,

שקה

לע

.

3

.

רחב

תא

ןוטגנירה

יוצרה

.

הצע

:

ךנוצרב

רידגהל

ןוטגניר

יפיצפס

רובע

שיא

רשק

ךכ

לכותש

תעדל

דימ

אוהשכ

רשקתמ

?

ךורע

תא

יטרפ

רשקה

םושייב

םישנא

.

יוניש

לילצ

תלבק

העדוה

וא

ילילצ

תועדוה

םירחא

קלחה

תא

עבצאה

שארמ

ךסמה

יפלכ

הטמ

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

תכרעמ

<

תועדוה

תולועפו

.

תחת

גצה

תועדוה