Microsoft Lumia 650 Dual SIM - ביצוע שיחת ועידה

background image

הירוטסיה

.

2

.

שקה

לע

םשה

וא

רפסמ

ןופלטה

.

הנעמ

החישל

תועצמאב

תעדוה

טסקט

םא

ךניא

לוכי

רבדל

עגרכ

,

לכות

תונעל

רשקתמל

תועצמאב

תעדוה

טסקט

.

1

.

רשאכ

והשימ

רשקתמ

ךילא

,

שקה

לע

הנעמ

טסקט

.

2

.

שקה

לע

תחא

תועדוההמ

תובותכה

שארמ

,

וא

שקה

לע

דלקה

העדוה

...

,

בותכו

תא

ךתעדוה

.

הלעפה

וא

יוביכ

לש

הנעמ

טסקט

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

תכרעמ

<

ןופלט

,

רבעהו

תא

הנעמ

SMS

בצמל

לעופ

וא

יובכ

.

תכירע

תעדוה

טסקט

הבותכ

שארמ

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

תכרעמ

<

ןופלט

<

ךורע

תובושת

,

ךורעו

תא

הבושתה

היוצרה

.

עוציב

תחיש

הדיעו

ןופלטה

ךלש

ךמות

תוחישב

הדיעו

ןיב

2

םישנא

וא

רתוי

.

רפסמה

יברמה

לש

םיפתתשמ

לוכי

תונתשהל

םאתהב

קפסל

יתוריש

תשרה

ךלש

.

1

.

עצב

החיש

לא

םדאה

ןושארה

.

©

2016

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

61

background image

2

.

ידכ

עצבל

החיש

םדאל

רחא

,

שקה

לע

ףסוה

החיש

.

3

.

רשאכ

החישה

השדחה

תינענ

,

שקה

לע

גזמ

תוחיש

.

תפסוהל

םישנא

,

שקה

בוש

לע

ףסוה

החיש

.

לוהינ

החיש

תיטרפ

םע

והשימ

שקה

לע

יטרפ

לעו

םש

םדאה

וא

רפסמ

ןופלטה

ולש

.

תחיש

הדיעווה

תרבעומ

הנתמהל

ןופלטב

.

םישנאה

םירחאה

םיכישממ

תחישב

הדיעווה

.

ידכ

רוזחל

תחישל

הדיעווה

,

שקה

לע

גזמ

תוחיש

.

תרבעה

תוחיש

לא

ןופלט

רחא

התאשכ

עדוי

ןיאש

ךתורשפאב

תונעל

ןופלטל

,

לכות

ריבעהל

תוחיש

תוסנכנ

לא

רפסמ

ןופלט

רחא

.

תלבקל

תונימז

הנוכתה

,

הנפ

לא

קפס

יתוריש

תשרה

ךלש

.

1

.

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

תופסות

<

יתוריש

תשר

.

2

.

םא

שי

ךתושרב

ןופלט

לעב

SIM

לופכ

,

שקה

לע

סיטרכ

SIM

1

וא

סיטרכ

SIM

2

.

SIM

לופכ

וניא

ךמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures

.

3

.

הנש

תא

תורדגהה

תחת

תיינפה

תוחיש

.

םאתהב

ןופלטל

ךתושרבש

,

ןכתיי

לכותש

רוחבל

תאז

דרפנב

רובע

םיבצמ

םינוש

,

ןוגכ

םיבצמ

םהבש

ךניא

לוכי

תונעל

וא

התאשכ

אצמנ

החישב

.

הצע

:

ידכ

קודבל

םא

תיינפה

תוחיש

תאצמנ

שומישב

,

שפח

תא

למסה

שארב

ךסמה

.

הצע

:

םא

שי

ךתושרב

ןופלט

םע

SIM

לופכ

,

ךתורשפאב

תונפהל

תוחיש

סיטרכמ

SIM

דחא

ינשל

.

ךכ

,

והשימשכ

רשקתמ

ךילא

ב

-

SIM

דחא

ןמזב

התאש

להנמ

החיש

ב

-

SIM

ינשה

,