Microsoft Lumia 650 Dual SIM - שימוש בקולך לכתיבת הודעה

background image

םיתורישה

ךלש

.

2

.

שקה

לע

.

ךירבח

םילבקמ

העדוה

םע

רושיק

הפמל

הגיצמה

תא

םוקימה

ךלש

.

תחילש

תעדוה

עמש

גוגח

תא

םוי

תדלוהה

לש

ךרבח

םע

ריש

וא

חלש

העדוה

תחמשמ

והשימל

ךלוקב

חלש

תא

הטלקהה

ךלש

תעדוהכ

עמש

.

1

.

שקה

לע

תועדוה

<

.

2

.

תעב

תביתכ

העדוה

,

שקה

לע

<

הרעה

תילוק

.

3

.

טלקה

תא

העדוהה

ךלש

שקהו

לע

.

4

.

שקה

לע

.

שומיש

ךלוקב

תביתכל

העדוה

קוסע

ידמ

רובע

תביתכ

העדוה

?

בותכ

חלשו

תעדוה

טסקט

תרזעב

ךלוק

.

©

2016

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

72

background image

הנוכת

וז

הניא

הנימז

לכב

תופשה

.

תלבקל

עדימ

לע

תופשה

תוכמתנה

,

רובע

לא

support.microsoft.com

טוונו

לא

תוארוהה

רובע

םינופלט

גוסמ

Windows Phone

.

ןכתיי

היהיש

ךילע

םג

דירוהל

תליבח

הפש

ינפל

לכותש

שמתשהל

הנוכתב

.

םא

התא

שקבתמ

ןיקתהל

תליבח

הפש

,

קלחה

םע

עבצאה

הטמל

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

ןמז

הפשו

<

רוביד

<

ףסוה

הפש

,

רחב

תא

הפשה

היוצרה

ןתמהו

םויסל

הדרוהה

.

ידכ

שמתשהל

הנוכתב

וז

,

ךילע

תויהל

רבוחמ

טנרטניאל

.

1

.

שקה

לע

תועדוה

<

.

2

.

ידכ

ףיסוהל

םינעמנ

,

שקה

לע

הביתה

לא

:

לעו

,

רומאו

תא

םש

ןעמנה

.

ךתורשפאב

םג

ביתכהל

רפסמ

ןופלט

.

הצע

:

ידכ

ףיסוהל

ןעמנ

,

ךתורשפאב

םג

דילקהל

םש

וא

רפסמ

הביתב

לא

:

וא

שיקהל

לע

,

רוחבלו

םש

וא

רפסמ

תמישרמ

ישנא

רשקה

ךלש

.

3

.

שקה

לע

תבית

העדוהה

לעו

רומאו

תא

העדוהה

ךלש

.

4

.

ידכ

חולשל

תא

העדוהה

,

שקה

לע

.

ןורתפ

תויעב

לש

תועדוה

םא

ןיא

תורשפא

חולשל

תעדוה

הידמיטלומ

)

MMS

(

לעפה

שדחמ

תא

ןופלטה

רחאל

תסנכה

סיטרכ

ה

-

SIM

,

הסנו

בוש

חולשל

תא

תעדוה

הידמיטלומה

)

ןופלטה

ךלש

ןעוט

תא

תורדגהה

סיטרכמ

ה

-

SIM

.(

חלש

תעדוה

הידמיטלומ

רפסמל

ןופלטה

ישיאה

ךלש

.

הרוצב

וזכ

,

לכות

קודבל

םא

התא

חילצמ

חולשל

לבקלו

תועדוה

הידמיטלומ

.

םא

התא

חילצמ

רבחתהל

טנרטניאל

ךא

ךניא

חילצמ

חולשל

תועדוה

הידמיטלומ

,

הסנ

שפחל

טנרטניאב

תא

תורדגה