עזרה Microsoft Lumia 650 Dual SIM

background image

ךירדמ

שמתשמל

Lumia

םע

Windows 10 Mobile

הסריג

1.1

HE

background image

תודוא

ךירדמ

הז

שמתשמל

ךירדמ

הז

אוה

ךירדמה

שמתשמל

רובע

תרודהמ

הנכותה

.

בושח

:

תלבקל

עדימ

בושח

תודוא

שומישה

חוטבה

ןקתהב

הללוסבו

,

ארק

תא

םיפיעסה

"

ןעמל

ךנוחטיב

"

ו

"

עדימ

רצומ

עדימו

תוחיטב

"

ךירדמב

שמתשמל

ספדומה

וא

ןקתהב

,

וא

תבותכב

www.microsoft.com/mobile/support

ינפל

שומישה

ןקתהב

.

תלבקל

עדימ

תודוא

תליחת

הדובעה

ןקתהב

שדחה

,

ארק

תא

ךירדמה

שמתשמל

ספדומה

.

רובע

הכרדהה

תנווקמה

שמתשמל

,

ינוטרס

ואדיו

,

עדימ

ףסונ

הרזעו

ןורתפל

תויעב

,

רובע

לא

תבותכה

support.microsoft.com

,

ןייעו

תויחנהב

םינופלטל

לש

Windows

.

ףסונב

,

ךתורשפאב

ןייעל

ינוטרסב

ואדיווה

לש

הכימתה

תבותכב

www.youtube.com/

lumiasupport

.

ףסונ

לע

ךכ

,

ןופלטה

ךלש

ללוכ

ךירדמ

שמתשמל

-

אוה

דימת

ךתיא

ןימזו

שרדנשכ

.

ידכ

לבקל

תובושת

תולאשל

וא

תוצע

תוליעומ

,

שקה

לע

הרזע

+

תוצע

לש

Lumia

.

םא

התא

שמתשמ

שדח

לש

Lumia

,

ןייע

ףיעסב

רובע

ישמתשמ

Lumia

םישדח

.

תלבקל

עדימ

תודוא

תרהצה

תויטרפה

לש

Microsoft

,

רובע

לא

aka.ms/privacy

.

©

2016

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

2

background image

ןכות

ןעמל

ךנוחטיב

5

תליחת

הדובעה

6

תלעפה

ןופלטה

6

תליענ

םישקמה

ךסמהו

7

תניעט

ןופלטה

7

ה

-

Lumia

ןושארה

ךלש

?

10

דמל

דוע

תודוא

ןופלטה

10

תרדגה

ןופלטה

10

ןוכדע

תויצקילפא

11

רויס

םיחיראב

,

תויצקילפאב

תורדגהבו

11

טווינ

ךותב

םושיי

14

שומיש

ךסמב

עגמה

15

ישקמ

הרזח

,

הלעפה

שופיחו

17

רבעמ

ןופלטל

Lumia

שדח

18

תודוסי

21

המ

שדח

הרודהמב

וז

?

21

תרכה

ןופלטה

21

תונובשח

29

המאתה

תישיא

לש

ןופלטה

34

תושיגנ

40

םוליצ

ךסמ

41

תכראה

ייח

הללוסה

41

ןוכסיח

תויולעב

תדידנ

םינותנ

44

תביתכ

טסקט

44

ןועש

חולו

הנש

49

SIM

לופכ

53

ןויע

ימושייב

ה

-

SIM

55

תונח

56

םישנא

תועדוהו

60

תוחיש

60

ישנא

רשק

63

תותשר

תויתרבח

68

תועדוה

69

ראוד

73

המלצמ

79

חתפ

תא

המלצמה

תוריהמב

79

תודוסי

המלצמה

79

םוליצ

םדקתמ

82

תונומת

ואדיוו

83