Microsoft Lumia 650 Dual SIM - За вашата безопасност

background image

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или в

противоречие с местните закони и разпоредби.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ
Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е

позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във

въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване,

гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в

областите с ограничения.

НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за

управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при

шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ
Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат

работата им.
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ
Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този

продукт.
БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ
Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от

Microsoft Mobile за употреба с това устройство. Зарядни устройства на трети

страни, които отговарят на приложимите изисквания относно USB и могат да се свържат

към USB конектора на вашето устройство, може да са съвместими с устройството. Не

свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО
Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.
СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ
Екранът на устройството е от стъкло. Това стъкло може да се счупи ако

устройството бъде изпуснато на твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако

стъклото се счупи, не пипайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да

отстраните счупеното стъкло от устройството. Спрете да ползвате устройството, докато

стъклото бъде заменено от квалифициран персонал.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ
За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително

време при силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до

ухото си, докато се използва високоговорителят.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

5