Microsoft Lumia 650 Dual SIM - تغيير مستوى الصوت

background image

تاقيبطتلاو

طغضا

ىلع

يأ

نم

يحاتفم

ىوتسم

توصلا

ىلع

بناج

فتاهلا

رعل

ض

رش

طي

ةلاح

ىوتسم

،توصلا

رقناو

قوف

،

مث

رقنا

قوف

رش

طي

ىوتسم

توصلا

طئاسولل

تاقيبطتلاو

نييعتل

ىوتسم

توصلا

يذلا

رت

هدي

.

دحلا

ىصقألا

ىوتسمل

توصلا

وه

٣٠

.

ليدبتلا

ىلإ

عضولا

تماص

طغضا

ىلع

يأ

نم

يحاتفم

ىوتسم

توصلا

ىلع

بناج

،فتاهلا

مث

رقنا

قوف

ىلع

رش

طي

ةلاح

ىوتسم

،توصلا

مث

رقنا

قوف

.

فاقيإل

ليغشت

عضولا

،تماص

نم

رش

طي

ةلاح

ىوتسم

،توصلا

مق

نييعتب

ىوتسم

توصلا

يذلا

رت

هدي

.

نل

رثؤي

ليغشت

عضولا

تماص

ىلع

تاهبنملا

.

اذإ

تنك

رت

بغ

يف

رتسالا

،ةحا

دكأتف

نم

مدع

دوجو

ةيأ

تاهبنم

راو

،ةد

وأ

مق

فاقيإب

ليغشت

كفتاه

.

©

2016

Microsoft Mobile

عيمج

قوقحلا

ةظوفحم

.

٣٠

background image

حيملت

:

له

رت

دي

مدع

رمتسا

را

فتاهلا

يف

عضولا

،تماص

نكل

ال

كنكمي

رلا

د

؟نآلا

متكل

توص

ةملاكملا

راولا

،ةد

طغضا

ىلع

حاتفم

ضفخ

ىوتسم

توصلا

.

ليغشت

زتهالا

زا

اذإ

تنك

رت

دي

نأ

موقي

فتاهلا

زتهالاب

،زا

طغضاف

ىلع

يأ

نم

يحاتفم

ىوتسم

توصلا

ىلع

بناج

،فتاهلا

رقناو

قوف

يف

رش

طي

ةلاح

ىوتسم

،توصلا

مث

رقنا

قوف

زتهالا

زا

فقوتم

.

فاقيإل

ليغشت

زتهالا

،زا

رقنا

قوف

زتهالا

زا

لغشم

.

حيملت

:

رييغتل

تادادعإ

توصلا

رخألا

،ى

بحسا

لفسأل

نم

ىلعأ

،ةشاشلا

مث

رقنا

قوف

لك

تادادعإلا

<

ءافضإ

عباط

يصخش

<

تاوصألا

.

حيملت

:

ليغشتل

زتهالا

زا

صاخلا

حيتافمب

وجرلا

ع

ءدبلاو

ثحبلاو

وأ

فاقيإ

،هليغشت

بحسا

لفسأل

نم

ىلعأ

،ةشاشلا

رقناو

قوف

لك

تادادعإلا

<

تاقيبطتلا

ةيفاضإلا

<

سمللا

<

،

مث

مق

ليغشتب

زتهالا

زا

دنع

طغضلا

ىلع

حيتافم

لقنتلا

.

وأ

فاقيإ

هليغشت

.

ال

رثؤي

رييغت

دادعإ

زتهالا

زا

تاملاكملل

راولا

ةد

ىلع

زتها

زا

حيتافملا

.

مادختسا

فتاهلا

يف

عضو

ريطلا

نا

يف

نكامألا

يتلا

ال

رت

دي

رجإ

ءا

تاملاكملا

وأ

اهلابقتسا

،اهيف

ال

زي

لا

كناكمإب

لوصولا

ىلإ

ىقيسوملا

عطاقمو

ويديفلا

باعلألاو

يتلا

ال

جاتحت

لاصتا

رتنإلاب

،تن

دنع

ليغشت

عضو

ريطلا

نا

.

قلغي

عضو

رئاطلا

ة